Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

IZBIRNI KRITERIJ ZA POHVALO MARCUSA GERBEZIUSA
(Upošteva se kot spremembe in dopolnitve Pravilnika o častnih nazivih, priznanjih in pohvalah Medicinske fakultete Univerze v Mariboru), sprejeti na 28. redni seji Senata Medicinske Fakultete Univerze v Mariboru dne 20.09.2011


30. člen
Pohvalo Marcusa Gerbeziusa prejmejo najboljši študenti letnikov. Pohvalo predstavlja listina in knjižna nagrada.
Pohvalo lahko podeli fakulteta vsako leto najboljšemu študentu od 2. do vključno 6. letnika za preteklo študijsko leto. Študent lahko nagrado prejme le enkrat v času celotnega študija.

 

31. člen
Za najboljšega študenta letnika se šteje študent, ki:
- je redno vpisan v višji letnik,
- je bil redno vpisan v letnik, za katerega se mu podeli pohvala,
- ima najvišjo oz. za največ 0.2 ocene nižjo povprečno oceno letnika, za katerega se  podeljuje pohvala,
- prejme največji seštevek točk v okviru glavnih in dodatnih kriterijev.


31.a člen
(glavni kriteriji)
Točke posameznega opravljenega izpita preteklega študijskega leta se izračunajo po naslednjem točkovniku:
I. Izpit iz letnika, za katerega se podeljuje pohvala in je pogoj za napredovanje v višji letnik se točkuje z zmnožkom faktorja za obvezne izpite za napredovanje (F1 = 1), ocene izpita pri predmetu in ECTS točk predmeta.
II. Izpit iz letnika, za katerega se podeljuje pohvala in ni pogoj za napredovanje v višji letnik se točkuje z zmnožkom faktorja za neobvezne izpite za napredovanje (F2 = 0,5), ocene izpita pri predmetu in ECTS točk predmeta.
III. Izbirni predmeti, PBL in izpiti, ki niso iz letnika, za katerega se podeljuje pohvala, se v točkovanju ne upoštevajo
* opombe:
- predmet Klinična biokemija  za študente UNI programa splošna medicina se upošteva v izboru najboljšega študenta za 4. letnik, upošteva se seštevek ECTS točk predmeta v tretjem in četrtem letniku


31.b člen
(dodatni kriteriji)
Na podlagi zgornjih kriterijev se izbere največ 5 najboljših študentov iz vsakega letnika, ki se jim nadalje pripiše točke za obštudijske uspehe po naslednjem kriteriju:
Dodatni izbirni kriterij - Obštudijski uspehi (skupno do 113 točk):
a. Raziskovalna dejavnost (največ 25 točk)
i. Objava članka v reviji s faktorjem vpliva … 15 točk
ii. Objava članka v reviji brez faktorja vpliva…5 točk
iii. Prejem Dekanove nagrade … 15 točk
b. Sodelovanje v Društvu študentov medicine Maribor
i. Predsednik društva … 10 točk
ii. Vodja enega izmed 3 največjih projektov … 8 točk
iii. Vodja projekta, ki ni med tremi največjimi … 5 točk
iv. Aktivni član društva … 2 točki
v. Član Nadzornega odbora … 2 točki
c. Sodelovanje pri soupravljanju Univerze v Mariboru
i. Prodekan za študentska vprašanja … 15 točk
ii. Sekretar študentskega sveta članice … 5 točk
iii. Predsednik letnika … 7 točk
iv. Član študentskega sveta članice, ki ni predsednik letnika … 5 točk
v. Član Senata članice … 5 točk
vi. Članstvo v organih univerze … 5 točk
d. Sodelovanje v tutorskem sistemu MF UM
i. Koordinator tutorjev … 7 točk
ii. Vodja tutorjev za posamezni letnik …5 točk
iii. Tutor … 4 točke
e. Ostalo
i. Predstavljanje Medicinske fakultete v športnih disciplinah na tekmovanjih, organiziranih in koordiniranih s strani Univerze v Mariboru … 2 točki
ii. Članstvo v uredniškem odboru Medicinskega mesečnika … 1 točka


32. člen
Dekan po uradni dolžnosti s strani strokovnih služb pridobi podatke o največ 5 najboljših študentih posameznika letnika, ki so izbrani glede na glavne kriterije 31.a člena in izpolnjujejo pogoje določene v 31. členu.
Dekan nato v roku, ki ne sme biti krajši od 10 dni, za izbranih največ 5 študentov posameznega letnika, pozove:
● Komisijo za znanstveno-raziskovalne zadeve MF UM, da predloži morebitna dokazila za dodatni izbirni kriterij pod točko a-Raziskovalna dejavnost
● predsednika Društva Študentov medicine, da mu predloži morebitna dokazila za dodatne izbirne kriterije pod točko b- Sodelovanje v Društvu študentov medicine Maribor
● prodekana za študentska vprašanja MF UM, da mu predloži morebitna dokazila za dodatne izbirne kriterije pod točko c- Sodelovanje pri soupravljanju Univerze v Mariboru in pod točko d-Ostalo, podkategorija ii- Predstavljanje MF v športnih disciplinah 
● Vodjo koordinatorjev tutorjev, da mu predloži morebitna dokazila za dodatne izbirne kriterije pod točko d- Sodelovanje v tutorskem sistemu MF UM
Dekan pridobljene podatke posreduje Komisiji.
Predlog za Komisijo vsebuje naslednje podatke: ime kandidata in število točk dosežnih na podlagi glavnih kriterijev 31.a člena tega pravilnika in vsa dokazila, ki jih je prejel s strani Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve MF UM, predsednika Društva študentov medicine Maribor, prodekana za študentska vprašanja na MF UM in vodje koordinatorjev tutorjev.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, v katerem se podeljuje pohvala.
Komisija ugotovi, kateri študent izmed največ 5 najboljših, po merilih glavnih kriterijev, doseže skupno največji seštevek točk, po upoštevanih dodatnih kriterijih 31.b člena tega pravilnika. Komisija izbere študenta, ki izpolnjuje pogoj za podelitev pohvale po merilih predhodnega člena. Predlog komisija posreduje Senatu fakultete v potrditev.

 

        Dekan Medicinske Fakultete UM
        Prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med.