Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Predstavitev Študentskega sveta Medicinske fakultete UM

Vabila in zapisniki sej

Predstavniki študentov

Tutorstvo

Voluntiranje v UKC Maribor

 

Predstavitev

Študentski svet Medicinske fakultete UM je edini in najvišji predstavniški organ Medicinske fakultete UM, ki ga sestavljamo predstavniki študentov vseh šestih letnikov medicine in predstavnik absolventov. Študentski svet je po Statutu Univerze v Mariboru edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov. Delujemo po načelo »Od študentov za študente«.
Študentski svet sestavljajo predsedniki in člani iz posameznih letnikov, absolventov in podiplomskih študentov. Študentski svet fakultete vodi prodekan za študentska vprašanja.

Kaj delamo?

 • Zavzemamo se za dobrobit študentov
 • Zastopamo pravice vseh študentov
 • Rešujemo študentsko problematiko
 • Pripravljamo in izvajamo obštudijske aktivnosti
 • Sodelujemo v organih in komisijah na fakulteti
 • Podajamo mnenja v habilitacijskih postopkih
 • Poskrbimo, da je glas študenta vedno in povsod prisoten in slišan
 • Sooblikujemo študijski proces in prispevamo k njegovi kvaliteti

 

Kdo smo?

V študijskem letu 2019/2020 mnenje študentov zastopamo sledeči študenti:

 1. Luka OBLAK – prodekan za študentska vprašanja
 2. Leeloo OBRUL – predsednica 1. letnikov
 3. Nejc BENKOVIČ – predstavnik 1. letnikov
 4. Luka STRAJNAR – predsednik 2. letnikov
 5. Maja MAJER KOVAČIČ – predstavnica 2. letnikov
 6. Domen KOROŠEC – predsednik 3. letnikov
 7. Tim KRAPŠE – predstavnik 3. letnikov
 8. Jan JEZERŠEK – predsednik 4. letnikov
 9. Ana Lena DOMEJ – predstavnica 4. letnikov
 10. Ana KERŠIČ – predsednica 5. letnikov
 11. Estera GJURAS – predstavnica 5. letnikov
 12. Katarina PRIDIGAR – predsednica 6. letnikov
 13. Jan BOGOVIČ – predstavnica 6. letnikov

 

Za korektno vodenje zapisnikov sej in pošiljanje vabil na seje Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru skrbi sekretarka študentskega sveta. V študijskem letu 2019/2020 to funkcijo opravlja Patricija Tomše.

 

clani ssmfIz leve proti desni: Jan Jezeršek, Patricija Tomše, Estera Gjuras, Ana Keršič, Ana Lena Domej, Katarina Pridigar, Nejc Benkovič, Jan Bogovič, Domen Korošec, Leeloo Obrul, Luka Oblak, Maja Majer Kovačič, Luka Strajnar in Tim Krapše.

 

Kako delamo?

Študentski svet Medicinske fakultete UM se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko korespondenčnih sej. Vse seje so odprte za javnost, zato vljudno vabljeni, da se udeležite sej Študentskega sveta Medicinske fakultete UM. Vse seje sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja, pomaga pa mu sekretarka Študentskega sveta Medicinske fakultete UM.

Na sejah Študentski svet Medicinske fakultete UM:

 • Podaja mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev v habilitacijskem postopku.
 • Obravnava in daje mnenja o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.
 • Obravnava aktualno študentsko problematiko in rešuje probleme študentov v zvezi s študijskim procesom.
 • Obravnava in daje Senatu fakultete in ŠS UM mnenje o zadevah iz njihove pristojnosti.

 

Kontakt – prodekan za študentska vprašanja

Luka Oblak 300x450

Luka Oblak – prodekan za študentska vprašanja
E-mail: luka.oblak@student.um.si, Telefon: 041 705 566
Naloge prodekana za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov ter pravic vseh študentov fakultete, skrb za »dobre odnose« med študenti in zaposlenimi na fakulteti, sklicevanje in vodenje sej študentskega sveta ter sprotno reševanje nastalih težav, povezanih s študenti in študijem. Mandatna doba prodekana za študentska vprašanja traja 2 leti, v tem času pa se mora udeleževati kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora, sodelovati mora z ostalimi prodekani za študentska vprašanja in prorektorico za študentska vprašanja UM idr.

 

Seje Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru


Študentski svet Medicinske fakultete UM se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko korespondenčnih sej. Zapisniki sej in vabila na seje so dosegljivi na povezavah:

 

Predstavniki študentov v organih Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerze v Mariboru

Študenti predstavniki zastopajo mnenje študentov v številnih organih in komisijah na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, kakor tudi na Univerzi v Mariboru.

Senat Medicinske fakultete UM

 • Luka OBLAK
 • Jan JEZERŠEK
 • Žiga MRAK
 • Tilen Markelj

Poslovodni odbor Medicinske fakultete UM

 • Luka OBLAK

Senat Univerze v Mariboru

 • Patricija TOMŠE
 • Luka OBLAK

Študentski svet Univerze v Mariboru

 • Jan JEZERŠEK
 • Iva JAJČEVIČ

Komisija za študijske zadeve Medicinske fakultete UM

 • Luka OBLAK
 • Janez LONČARIČ ŠKORJANEC

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Medicinske fakultete UM

 • Gregor JAKOPIČ
 • Estera GJURAS

Komisija za ocenjevanje kakovosti Medicinske fakultete UM

 • Domen KOROŠEC
 • Ana KRAJNC

Komisija za mednarodno sodelovanje Medicinske fakultete UM

 • Maja SEVER
 • Minea ŠUĆUR

Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval Medicinske fakultete UM

 • Domen KOROŠEC
 • Ana KRAJNC

Komisija za evalvacijo študijskih programov Medicinske fakultete UM

 • asist. Suzana BRAČIČ
 • asist. Monika SOBOČAN

 

Tutorstvo na Medicinski fakulteti Univerze v MariboruTutorstvo logo

Tutorski način poučevanja izvira iz angleškega šolstva, od koder se je praksa razširila po svetu in ima danes za sabo že dolgoletno tradicijo delovanja na različnih področjih. Opirajoč se na mednarodne izkušnje in primere prakse, tutorstvo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru definiramo kot vodenje, usmerjanje in motiviranje študenta novinca pri pridobivanju znanj in veščin, kar pripomore k večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti študenta. Prednostni namen delovanja tutorstva je izboljšati kvaliteto znanja vsakega študenta in celotnih generacij bodočih zdravnikov ter krepiti medsebojne odnose, ki so v medicini ključ za uspešno interdisciplinarno obravnavo pacienta.

Tutorstvo na naši fakulteti se je prvič uveljavilo v študijskem letu 2008/2009, sprva kot uvajalno tutorstvo, ki se mu je pridružilo predmetno, v študijskem letu 2010/2011 pa z ustanovitvijo Laboratorija kliničnih veščin in Simulacijskega centra MF UM tudi klinično.

tut vaje

Danes tutorstvo zajema:

 • predklinično tutorsto
 • plinično tutorstvo
 • projektno delo
 • raziskovalno dejavnost

Predklinično tutorstvo se izvaja za študente 1. letnika - uvajalno tutorstvo in študente 2. letnika - predmetno tutorstvo, klinično internistično in kirurško tutorstvo za študente višjih letnikov, predvsem študente 3. letnika. V okviru projektnega dela tutorji sodelujemo pri organizaciji uvajalnega dneva za bruce, informativnih dni, organiziramo posvet o organizacijskih možnostih bodočih zdravnikov imenovan Kam po študiju splošne medicine, dvodnevni maraton kliničnih veščin – Klinikfest, mednarodne delavnice kliničnih veščin za tuje študente (Erasmus, IFMSA SCOPE, IFMSA SCORE) in treninge mehkih veščin za študente vseh letnikov – Medicinci trenirajo. Za organizacijo tutorstva in njegovo ustrezno delovanje skrbi koordinator tutorjev, za vsako področje tutorstva pa dodatno vodje uvajalnih, predmetnih, kliničnih internističnih in kliničnih kirurških tutorjev. Vsako leto je razpisanih 12 mest za uvajalne tutorje, 8 za predmetne, 26 za klinične internistične in 12 za klinične kirurške tutorje. V študijskem letu 2019/2020 se je prvič razpisalo še dodatnih 10 mest za študente tutorje pri predmetu Družinska medicina.

predklinicni tutorji 2019 2020

Predklinični tutorji 2019-2020

klinicni tutorji 2019 2020

Klinični tutorji 2019-2020

 

Klinikfest

Klinikfest je dvodnevni maraton kliničnih veščin, ki ga tutorji skupaj s svojimi mentorji in ostalimi zdravniki že tradicionalno organizirajo za študente 4., 5. in 6. letnika medicine in za absolvente. Na dvodnevnem izobraževanju se udeleženci seznanijo z različnimi kliničnimi veščinami, ki jih kot zdravniki potrebujejo pri svojem delu.

Klinične veščine, ki se jih udeleženci naučijo na dogodku:

 • Anamneza
 • Klinični internistični status
 • Odvzem venske krvi
 • Nastavitev in odstranitev infuzije
 • Vstavitev in odstranitev trajnega urinskega katetra
 • Jemanje arterijske krvi
 • Vstavitev venske kanile
 • Branje EKG posnetka
 • Branje RTG pc posnetka
 • Interpretacija krvne slike
 • Uporaba ultrazvoka – eFAST
 • Kirurško šivanje

Več informacij o poteku Klinikfesta si lahko preberete v zborniku 2018 in 2019.

 Tutorji klinikfest

Klinični tutorji, organizatorji Klinikfesta 2019

 

Tutorji in udelezenci Klinikfesta

Klinični tutorji in udeleženci Klinikfesta 2019

 

Kam po študiju splošne medicineKPSSM logo

Tutorji na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru vsako leto organizirajo že tradicionalni posvet o zaposlitvenih možnostih mladih diplomantov medicine z naslovom »Kam po študiju splošne medicine«. Na posvetu se študentom medicine predstavijo številne specializacije, postopek izbire specializacije, potek pripravništva in strokovni izpit, študenti pa lahko izvedo odgovore na številna vprašanja.

 

Kontakt

Manca Knez, koordinatorica tutorjevManca Knez
E-mail: tutorji@medicinec.si
Koordinator tutorjev predstavlja vez med študenti tutorji in njihovimi vodji ter vodstvom fakultete in hkrati skrbi za nemoteno izvedbo tutorstva. Opravlja naloge kadrovanja in promocije, usmerja delo študentov tutorjev, skrbi za nemoteno izvajanje tutorstva, preverja sprotno uspešnost študentov tutorjev, pregleduje mesečna poročila, skrbi za razvoj projektnega dela tutorstva in promocijo, izvaja izobraževanje za predklinične tutorje in sodeluje pri izvedbi izobraževanja za klinične tutorje, skrbi za ustrezno imenovanje Komisije za pripravo izhodišč za prihodnje študijsko leto, pripravi finančni načrt in plan dela tutorjev, skrbi za imenovanje Komisije za samoevalvacijo tutorstva in usmerja njeno delo idr.

 

 

 

 

Voluntiranje v UKC Maribor

Si želiš že med študijskim letom ali pa v času poletnih počitnic pridobiti dodatna znanja in nove izkušnje? Želiš kot študent spoznati delo na posameznih oddelkih v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor? Si želiš pridobiti dodatne praktične izkušnje in znanje že kot študent? Potem se odloči in voluntiraj v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in si pridobi dodatna znanja.

Kako do voluntiranja?
1) S predstojnikom oz. predstojnico oddelka se dogovori za opravljanje prostovoljnega dela
2) Podpiši obrazec za pridobitev dovoljenja za voluntiranje v UKC Maribor
3) Daj obrazec v podpis predstojniku/ci oddelka
4) Daj obrazec v podpis dekanu Medicinske fakultete UM
5) In že lahko začneš s pridobivanjem dodatnega znanja in izkušenj

Tukaj je obrazec za voluntiranje.