Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


OBVESTILO O IZJEMNEM/PONOVNEM VPISU ali PODALJŠANJU STATUSA PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA v štud. letu 2020/2021

Spoštovani, postopek za ponovni vpis in izjemni vpis v višji letnik ter podaljšanje statusa skladno s sprejetimi Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM NPB3, se začne na pisno prošnjo študenta, ki poda prošnjo zaradi enega od navedenih razlogov, hkrati pa se sklicuje na upravičene razloge.
Prošnja mora biti oddana na obrazcu »Prošnja za KŠZ«.

Prošnji je potrebno obvezno priložiti tudi:

  • dokumentacijo, ki se jo zahteva v Merilih za presojo prošenj študentov za posamezni primer;
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe v višini 18,10 EUR.

Navodilo za izpolnjevanje plačilnega naloga (UPN):
Plačnik: ime, priimek in naslov študenta (OBVEZNO navesti študenta)
Koda namena: COST
Namen: Stroški za izdajo sklepa/odločbe
Znesek EUR: 18,10
Prejemnik: UM, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
BIC banke prejemnika: BSLJSI2XXX
IBAN prejemnika: SI56 0110 0600 0008 753
Referenca : 00
Sklic: vpisna številka študenta - številka letnika, v katerega ste vpisani
(npr.: 30819XX -2 ; če ste v študijskem letu 2019/20 vpisani v 2. letnik)
Prejemnik: UM, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Komisija za študijske zadeve MF UM bo obravnavala SAMO POPOLNE prošnje študentov z vsemi ustreznimi prilogami. Prošnjo s prilogami pošljete po pošti naslovljeno na Komisijo za študijske zadeve Medicinske fakultete UM, Taborska 8, 2000 Maribor. Obravnavale se bodo samo popolne prošnje, ki bodo prispele na MF UM do spodaj navedenih rokov. Prošnje, ki bodo prispele po tem roku se bodo kot prepozno prispele s sklepom zavrgle!

Predvidena datuma Komisije za študentske zadeve MF UM (morebitne spremembe datumov KŠZ bodo objavljene na e- oglasni deski):

  • 3. 9. 2020 (rok za oddajo vlog 26. 8. 2020 do 10. ure)
  • 21. 9. 2020 (rok za oddajo vlog 14. 9. 2020 do 10. ure)

V primeru, da KŠZ MF ne bo ugodno rešila prošnje študentov za napredovanje v višji letnik, se le-ti ne morejo avtomatično ponovno vpisati v isti letnik, tudi če pravice do ponavljanja še niso izkoristili, če posebej ne izrazijo te prošnje. Na obrazcu prošnje je zato v točki 8 predvidena podredna prošnja »Podredno vlagam prošnjo za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis ne bo odobrena«. Kdor se bo odločil za to možnost, mora obkrožiti zaporedno številko 8.

Rezultati izida Komisije za študijske zadeve bodo objavljeni najkasneje v dveh delovnih dneh po seji KŠZ. Odločbe KŠZ o izjemnem/ponovnem vpisu bodo študentom vročene po pravilih upravnega postopka.

Navodila glede izvedbe samega vpisa v letnik bodo objavljena naknadno. Po objavi rezultatov KŠZ bo potrebno opraviti e-vpis skladno z navodili ter dostaviti v referat zahtevano vpisno dokumentacijo!

IZJEMNI VPIS V VIŠJI LETNIK (85. člen Statuta UM)
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve MF UM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Pogoji za napredovanje so objavljeni na spletni strani MF UM.

PONOVNI VPIS (121. člen Statuta UM)
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.

  • Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je: redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.
  • Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po Statutu UM ter Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM omogočajo podaljšanje statusa študenta - ponavljanje letnika.

Prošnjo za ponavljanje letnika morajo oddati tudi tisti študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponavljanje letnika (so zbrali najmanj 30 ECTS vpisanega letnika). V tem primeru prošnje NI POTREBNO utemeljevati in prilagati dokazil.

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA (214. člen Statuta UM)
Študentu preneha status študenta v primerih, ki so določeni z visokošolsko zakonodajo, razen študentom tretje stopnje, ki jim preneha status študenta na študiju tretje stopnje, če ne dokončajo študijskega programa v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.
Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim statusom in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), se lahko podaljša status študenta, in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.
O podaljšanju statusa študenta odloča pristojna komisija Senata članice univerze na podlagi prošnje študenta.
Osebe, ki jim preneha status študenta, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo.
Študent, ki želi podaljšati status študenta mora prav tako oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve MF UM, če se lahko sklicuje na katerega od upravičenih razlogov, ki so navedeni v 214. členu Statuta UM.