Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

 

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv:

Univerza v Mariboru
MEDICINSKA FAKULTETA

 

Osnovni podatki:

Naslov:     Taborska ulica 8, 2000 Maribor
Telefon:    00386 2 23 45 821
Faks:        00386 2 23 45 820 

Odgovorna oseba:

Dekan, red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Datum prve objave kataloga:

4. 4. 2007

Datum zadnje spremembe:

7. 6. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.mf.um.si/si/

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu organa.

  

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa in seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Temeljna delovna področja

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

https://mf.um.si/si/65-predstavitev123/o-medicinski-fakulteti-59

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

ORGANIGRAM

Medicinska fakulteta je članica Univerze v Mariboru. Organizacijska struktura je dostopna

tukaj. Znotraj povezave glej: MEDICINSKA FAKULTETA.

SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Sistemizacija vseh organizacijskih enot je dostopna tukaj. Znotraj povezave glej

MEDICINSKA FAKULTETA.

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja

DEKAN

Kontaktna oseba: Boštjan Križ, mag. posl. ved.        

Tel.: 00386 2 23 45 821

SENAT MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Dekan, red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Tel.: 00386 2 23 45 877

POSLOVODNI ODBOR MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Dekan, red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Tel.: 00386 2 23 45 877

ŠTUDENTSKI SVET MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Kontaktna oseba: Luka Strajnar, prodekan za študentska vprašanja 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

DEKAN

Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.

Tel: 00386 2 23 45 877

E-pošta: iztok.takac@um.si    

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

NOTRANJI PREDPISI – Medicinska fakulteta deluje na podlagi aktov:

 Statut UM

Ostali interni akti  in akti MF UM

DRŽAVNI PREDPISI – Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru deluje na podlagi naslednjih predpisov:

Zakon o zavodih

Zakon o visokem šolstvu

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih financah

Zakon o javnih uslužbencih - prvi del

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o splošnem upravnem postopku

Panožne zakonodaje oziroma predpisov ter pravilnikov in ostalih internih aktov UM.

PREDPISI EU

Povezava na evropski register predpisov .

2.e Seznam predlogov predpisov

Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v fazi priprave, se nahajajo na:

Razpisi in javne  objave

Državni predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:

Vlade RS http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

Državnega zbora RS http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Porocevalec/GradivaDZ

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poslanstvo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Letna poročila Medicinske fakultete UM

Letni načrti Medicinske fakultete UM

Kakovost na Medicinski fakulteti UM

E-Izobraževanje na UM

2.g Seznam vrst upravnih postopkov na Univerzi v Mariboru

Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta

Prejemniki Dekanovih nagrad

Prejemniki Dekanovih priznanj

2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

Evidenca delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pravna podlaga: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; Merila Univerze v Mariboru za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

Evidenca dohodninskih olajšav iz naslova vzdrževanih družinskih članov (VDČ) (pravna podlaga: Zakon o dohodnini; Zakon o davčnem postopku).

Evidenca o jubilantih iz naslova delovnega razmerja (pravna podlaga: Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju; Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji).

Evidenca o potnih nalogih (pravna podlaga: Uredba o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino).

Evidenca o stroških dela (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o visokem šolstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku).

Evidenca zahtevkov, izstavljenih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (pravna podlaga: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravila obveznega  zdravstvenega zavarovanja (v delu uresničevanja pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela (bolniški stalež) in pravice do nadomestila plače), Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil).

Evidenca potrdil o opravljenem usposabljanju iz varstva pri delu za študentsko delo (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Evidenca seznama zdravniških potrdil o sistematskem pregledu -  študentsko delo (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).

Evidenca študentskega dela (pravna podlaga: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB; Interno navodilo o postopkih opravljanja občasnih del po podjemnih oz. drugih pogodbah in delo preko študentskega servisa na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru).

Evidenca relacij prevoza na delo in z dela zaposlenih (pravna podlaga: Zakon o delovnih razmerjih).

Evidenca o mesečnih časovnicah zaposlenih na projektu (pravna podlaga: Pogodba o zaposlitvi/aneks k pogodbi o zaposlitvi zaposlenega na projektu).

Evidenca zavarovanih študentov (pravna podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Evidenca zapisnikov Komisije za znanstvenoraziskovalno delo.

Evidenca o mladih raziskovalcih (pravna podlaga: Javni razpis, pogodba o sofinanciranju, zakoni, predpisi in normativni akti Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS).

Evidenca vnesenih objav  za potrebe vodenja bibliografije (pravna podlaga: Zakona o knjižničarstvu).

Evidenca vlog za pridobitev uporabniškega imena (COBISS) (pravna podlaga: osebna privolitev).

Evidenca sodelavcev pri izdajanju gradiv.

Evidenca uporabnikov računalnikov v knjižnici MF UM, ki nimajo digitalne identitete UM.

Evidenca o nabavi knjižničnega gradiva.

Evidenca o zapisnikih Komisije za založniško dejavnost.

Evidenca izdanih potrdil o poravnanih obveznostih do knjižnice.

Evidenca izdanih potrdil o opravljeni recenziji članka za revijo Acta medico-biotehnica.

Evidenca arhiva fotografij (pravna podlaga: Javnost dogodkov).

Evidenca priprave strokovnih poročil/izvedenskih mnenj v okviru Komisije za fakultetna izvedenska mnenja na MF UM.

Evidenca imenik zaposlenih.

Evidenca o izrabi delovnega časa delavcev (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Pravilnik o metodologiji za vodenje evidenc na področju dela pri delodajalcu, Organizacijski akt o delovnem času MF UM).

Evidenca podarjena darila (pravna podlaga: Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, Navodilo UM št. N 11/2014-53TR o prejemanju, izročanju, evidentiranju in dajanju daril).

Evidenca prejeta darila (pravna podlaga: Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, Navodilo UM št. N 11/2014-53TR o prejemanju, izročanju, evidentiranju in dajanju daril).

Evidenca podatkov o vodstvu in članih organov (pravna podlaga: Osebna privolitev).

Evidenca prispele/oddane pošte (pravna podlaga: Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uredba o varstvu dokumentarnega gradiva in arhivskega gradiva).

Evidenca obdarovanje otrok zaposlenih (pravna podlaga: osebna privolitev).

Evidenca inšpekcijskih nadzorov (pravna podlaga: Uredba o upravnem poslovanju, Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, Klasifikacijski načrt za razvrščanje gradiva UM z roki hranjena).

Evidenca napredovanj oz. sprememb pogodb o zaposlitvi (pravna podlaga: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca o skupini sodelavcev Enote Civilne zaščite (CZ) (pravna podlaga: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč).

Evidenca o osebah zadolženih za nudenje prve pomoči pri delodajalcu na lokacijah MF UM (pravna podlaga: Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom).

Evidenca o vrednotenju delovne uspešnosti zaposlenih (pravna podlaga: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).

Evidenca osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora na MF UM (pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na UM št. A1/2012-521-ZL).

Evidenca pogodbenih izvajalcev (pravna podlaga: Obligacijski zakonik, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o visokem šolstvu).

Evidenca pridobljenih habilitacijskih nazivov (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu).

Evidenca prijav in izbranih tutorjev v posameznem študijskem letu (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu),

Evidenca prijav in izbranih tutorjev v posameznem študijskem letu (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu),

Evidenca prijav in izbranih tutorjev v posameznem študijskem letu (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Mariboru).

Evidenca sklenjenih pravnih poslov – nepremičnine (pravna podlaga: Pogodba, Zakon o visokem šolstvu, Zakon o zemljiški knjigi).

Evidenca sodnih postopkov (pravna podlaga: Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih), Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva).

Evidenca o uporabnikih garažnih mest.

Evidenca usposabljanja za varno delo v laboratorijih (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom-UPB).

Evidenca usposobljenih za varstvo pri delu in varstvo pred požari (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom-UPB).

Evidenca izjav o varovanju osebnih podatkov in soglasja za objavo kontaktnih podatkov (pravna podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov,General Data Protection Regulation (GDPR) oz. za Splošna uredba EU o varstvu podatkov).

Evidenca volilni imeniki za volitve organov (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Mariboru).

Evidenca zapisnikov Komisije za etična vprašanja.

Evidenca zapisnikov Komisije za ocenjevanje kakovosti.

Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnih o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Pravilnik o prijavah na področju varnosti zdravja pri delu, fakulteta pridobi podatke neposredno od posameznika oziroma iz evidence o zaposlenih delavcih ter pooblaščenega zdravnika).

Evidenca mentorstev in somentorstev pri doktorskih disertacijah (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru).

Evidenca o prošnjah, ki jih obravnava Komisija za mednarodne zadeve (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, Statut UM in pravilniki UM).

Evidenca mednarodnih izmenjav (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, podpisani mednarodni sporazumi).

Evidenca študentov, ki opravljajo klinične vaje/ praktikum v učnih bazah (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu, sklenjeni sporazumi z učnimi bazami).

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja na Univerzi v Mariboru

Dodiplomski študij

Podiplomski študij  

Bolonjska deklaracija

Novi akreditirani študijski programi

Študijski koledar

Študentska združenja

Informacije za tuje študente

Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

Razpis podiplomskega študija v študijskem letu  

Šolnine, vpisnine in drugi stroški

Študentske nastanitve

Zapisniki sej senata

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

(http://www.mf.uni-mb.si/) ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v prostorih Univerze v Mariboru oz. Medicinski fakulteti vsak delavnik med

10.00 in 14.00 uro.

Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve,

evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na

spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na

Univerzi v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave

zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor

bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Število študentov UM

Posredovanje podatkov o istovetnosti diplom – gre za posamične konkretne primere v katerih prosilci preverjajo istovetnost diplom, katerih izdajatelj je Univerza v Mariboru. V takšnih primerih gre za občutljive podatke, ki se lahko posredujejo le v kolikor za to obstaja zakonska podlaga oziroma na podlagi privolitve posameznika.    

5. Ažurnost tega dokumenta

Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren Boštjan Križ (mf@um.si)

                                                                                          Podpis odgovorne osebe

                                                                                          Dekan

                                                                                          Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.