Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O VPISU IN ŠTUDIJU (2017/18)

IZDELAVA DVOJNIKA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

Študent v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM dostavi izpolnjen obrazec Izjava o izgubljeni študentski izkaznici ter fotografijo v velikosti 3,5 x 4,5 cm (v barvni tehniki kot za novo osebno izkaznico).

Študentska izkaznica je izdelana v roku dveh do treh tednov, o čemer je študent obveščen po e-oglasni deski MFUM. Strošek izdaje duplikata študentske izkaznice se obračuna po opravljeni storitvi, plačilni nalog prejme študent na domači naslov.

 

OBJAVA IZPITNIH ROKOV

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru. Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM in njegovimi spremembami se seznam izpitnih rokov v celotnem študijskem letu objavi najkasneje do 15. novembra za tekoče študijsko leto.

 

OBJAVA REZULTATOV

Izpitni rezultati so objavljeni na spletni strani AIPS. Do svojih rezultatov študenti dostopate z uporabniškim imenom in geslom za AIPS.

 

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  1. redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  2. opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri.

 

NAPREDOVANJE V VIŠJE LETNIKE

Študenti, ki so izpolnili vse s študijskim programom določene obveznosti, napredujejo v naslednji letnik.

Izjemno napredovanje:
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Članica lahko v študijskem programu izmed obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje po prvem odstavku tega člena.

 

VPIS PO PREKINITVI ŠTUDIJA

Po prekinitvi (pavziranju) mora študent za vpis v višji letnik izpolnjevati vpisne pogoje, ki veljajo za letnik in študijsko leto, v katerega se vpisuje.

V primeru večjih sprememb študijskega programa, mora študent v času prekinitve (pavziranja) opraviti morebitne spremenjene ali nove obveznosti, skladno s spremenjenim študijskim programom, saj mora za vpis v višji letnik izpolnjevati pogoje, ki veljajo za generacijo, s katero se vpisuje. Za določitev spremenjenih ali novih obveznosti, študent odda vlogo na Komisijo za študijske zadeve (KŠZ), pred začetkom študijskega leta, v katerem bo obveznosti opravljal, izvedba predmeta z izpitom pa se mu zaračuna skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru.

V času prekinitve lahko študent opravlja tudi vse izpite, ki jih v dosedanjem študiju še ni opravil. Izpiti, ki jih v morebitnem spremenjenem študijskem programu (v katerega se bo vpisal po prekinitvi) več ni, se mu po vpisu v višji letnik priznajo kot dodatno opravljeni predmeti.

Za podaljšanje študentskih storitev v času pavziranja si preberite navodila v razdelku »Študenti brez statusa študenta - podaljšanje veljavnosti študentskih storitev«.

 

ŠTUDENTI BREZ STATUSA ŠTUDENTA – PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH STORITEV

V kolikor se študent v tekočem študijskem letu ne vpiše, se mu s tem onemogoči dostop do študentskih storitev, ki jih omogoča AIPS.
V primeru, da jih v času pavziranja želite koristiti, je potrebno, da v referat MF dostavite Vlogo za podaljšanje študentskih storitev za študente brez statusa in originalno podpisano izjavo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov študentov brez statusa študenta skladno z GDPR.
Po prejemu prošnje se vam bo veljavnost storitev podaljšala do 15. 10. naslednjega študijskega leta. Podaljšanje študentskih storitev se za študente brez statusa zaračuna skladno z veljavnim cenikom UM, pod postavko Prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa.
Študent po oddaji vloge prejme račun na domač naslov.

 

PRIZNAVANJE PREDHODNO OPRAVLJENIH IZPITOV

Študent lahko zaprosi za priznanje izpitov, ki jih je opravil v predhodnih študijskih programih.

V primeru prošnje za priznanje izpita je potrebno izpolniti obrazec Prošnja za priznanje izpitov in k prošnji obvezno priložiti:

  • originalno potrdilo o opravljenem izpitu (v primeru uveljavljanja priznanja izpitov za več predmetov, lahko eni prošnji priložite original potrdilo, ostalim prošnjam pa kopijo potrdila);
  • potrjen vsebinski program predmeta – učni načrt s podatki o številu ECTS za posamezen predmet;
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z Navodili o plačevanju (podatki za plačilo).

Izpolnjeno prošnjo, podpisano s strani nosilca predmeta in ustrezne priloge pošljete na naslov: Medicinska fakulteta UM, Komisija za študijske zadeve, Taborska ulica 8, 2000 Maribor ali jo oddate osebno v tajništvu dekanata MF UM.

Prošnje za priznanje izpitov (zimskega in letnega semestra) se na Komisijo za študijske zadeve MFUM oddajo najkasneje do 20. oktobra tekočega študijskega leta.

 

IZRAČUN POVPREČNE OCENE ŠTUDIJA

Povprečna ocena študija se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh učnih enot deljenih s številom učnih enot.

Način izračunavanja velja od 1.10.2008.

 

MENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Skladno s sklepom Senata MFUM z dne 16. 3. 2015 lahko študent najkasneje do 10. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet.

Prošnja za menjavo izbirnega predmeta se odda v Tajništvu MFUM, Taborska 8, Maribor. Kasnejše menjave niso več mogoče.

K prošnji za menjavo izbirnega predmeta je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa, skladno z Navodili o plačevanju (podatki za plačilo).

 

DOSTOP DO ŠTUDIJSKE LITERATURE

Študijsko literaturo si lahko izposodite v Knjižnici MFUM, ki se nahaja v pritličju fakultete. Odpiralni čas knjižnice in vse informacije najdete na spletni strani knjižnice MFUM.

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV

Informacije o tem, kam se lahko študent obrne v primeru, ko nenadno zboli ali se poškoduje in v Mariboru nima izbranega osebnega zdravnika najdete tukaj.

 

POOBLASTILO

V kolikor študent za izvedbo posameznega postopka ne more le-tega opraviti sam, lahko določi pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku s pooblastilom.

 

SEMINAR 1

Namen Seminarja 1 je v pisni obliki predstaviti vsebino, ki jo bo kandidat obravnaval med svojim raziskovalnim delom. Vsebina seminarja lahko predstavlja pregled področja ali predlog raziskovalne naloge. Pri pripravi seminarja kandidat sodeluje s potencialnim mentorjem/tutorjem, ki mora biti habilitiran visokošolski učitelj s področja obravnave teme. V Tajništvo MF UM, Taborska 8, Maribor je potrebno obrazec Prijava in seminar v pisni obliki oddati najkasneje 10 dni pred predvideno predstavitvijo. Kandidat se predhodno dogovori o točnem terminu s potencialnim mentorjem in moderatorjem, ki oceni seminar. Moderator mora biti prav tako habilitiran visokošolski učitelj s področja teme. Moderator pri oceni seminarja, ki vključuje pisni izdelek in predstavitev, še zlasti skrbno oceni elemente, ki so navedeni v Vprašalniku za ocenjevanje Seminarja I.

 

IZPIS IZ FAKULTETE

V kolikor se želite izpisati iz fakultete, je potrebno v Referat za študentske in študijske zadeve MFUM oddati izpolnjeno Prošnjo za izpis ter Potrdilo iz knjižnice o poravnanih obveznostih. Z dnem izpisa študentu preneha status študenta na MFUM in s tem vse povezane pravice in ugodnosti.